Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st.hr., 1.stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st.hr.


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Letohrad, Lichkov

Datum zahájení: 15.8.2007   Datum ukončení: 30.6.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.4.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 21.12.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 187 773 089 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 927 345 841 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 056 414 201 Kč (k 30.9.2022)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba, která se nacházela v traťovém úseku Letohrad-Lichkov v severovýchodní části Pardubického kraje, uvedla železniční trať a s ní související zařízení do technického stavu odpovídajícího evropským parametrům a standardům. Realizací projektu bylo dosaženo vyšších rychlostních parametrů, které umožnily zkrátit jízdní dobu vlakových spojů. Hlavním předmětem projektu byla realizace předelektrizačních úprav (PEÚ) a následná elektrifikace  trati. Dále byla provedena modernizace stávajících železničních staveb a zařízení, aby odpovídaly technickým parametrům pro vyšší rychlost a současně i zvýšily bezpečnost železničního provozu. Předchozí stav umožňoval na trati dosahovat maximální rychlosti 60 až 70 km/h, v Lichkově dokonce jen 40 km/h. Po dokončení stavby zde mohou vlaky jezdit rychlostí až 90 km/h. Bezpečnost provozu byla zvýšena zřízením nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Ke zvýšení bezpečnosti cestujících přispívají zejména nová nástupiště s bezpečnostním pruhem a vodicím proužkem pro nevidomé. Přístup k těmto nástupištím je řešen mimoúrovňově a vyhovuje osobám se sníženou pohyblivostí a schopností orientace. Součástí projektu byla i opatření umožňující snížit negativní vlivy železniční dopravy na obyvatelstvo. Na trati proto byly vybudovány protihlukové stěny případně byla realizována jiná technická opatření. V řeči čísel se stavba týkala jednokolejného úseku dlouhého 22,376 km, na kterém bylo také rekonstruováno 10 mostů, 52 propustků a 23 úrovňových železničních přejezdů.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace jsou k dispozici na stránce projektu na webu SŽDC - zde.


Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: