Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 17.11.2014   Datum ukončení: 25.8.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 317 869 696 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 550 638 331 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 241 793 810 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce železničního mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – Přerov z důvodu havarijního stavu mostu. Stavba probíhala od km 77,992 do km 81,350. Od km 77,992 do km 80,545 byla provedena směrová a výšková úprava nivelety koleje z důvodu úpravy směrových parametrů pro zavedení rychlosti 160 km/hod. Od km 80,545 do km 81,241 byla provedena kompletní rekonstrukce železničního svršku z důvodu rekonstrukce mostního objektu, který si vyžádalo rozšíření osové vzdálenosti kolejí o cca 2 m a zdvih nivelety koleje o cca 400 mm. Od km 80,600 do km 80,891 a od km 80,993 do km 81,150 (mimo prostor mostního objektu) byl vytvořen nový železniční spodek z důvodu zdvihu nivelety koleje. Od km 81,241 do km 81,350 byla provedena směrová a výšková úprava nivelety koleje pro plynulé navázání na stávající stav. V km od 81,350 do km 82,100 bylo provedeno pouze zavedení nové traťové rychlosti. Zvýšení traťové rychlosti je provedeno od km 77,992 do km 82,100.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo zajištění provozuschopnosti s návrhem zvýšení stávající rychlosti, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: