Revitalizace trati Františkovy Lázně - Aš - státní hranice SRN


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Hazlov, Františkovy Lázně, Vojtanov, Hranice, Aš

Datum zahájení: 19.10.2011   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 151 273 198 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 281 996 745 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 149 386 340 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavním cílem projektu bylo zabezpečení trati Františkovy Lázně – Aš o obnovení provozu na trati Aš – Selb. Projekt řešil výstavbu nového zabezpečovacího zařízení v celém úseku Františkovy Lázně (mimo) - Aš, včetně jeho dálkového ovládání. Jednotlivé části stavby zajistily vybudování komplexního systému sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, kterým je možné ovládat pomocí DOZ železniční stanice Hazlov a Aš, včetně přilehlých traťových úseků a přejezdových zabezpečovacích zařízení. Dále došlo k rekonstrukci výhybek na obou zhlavích žst Aš, rekonstrukci nástupiště, rekonstrukci odvodnění, zřízení staničního a traťového zabezpečovacího zařízení, rekonstrukci sdělovacího zařízení a rekonstrukci osvětlení a s tím související rekonstrukci návazných zařízení. Součástí stavby byla i rekonstrukce mostního objektu a stávajících propustků.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. K tomuto cíli přispělo i zavedení dálkově řízeného provozu. Cílem stavby bylo předně zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Ve vybraných úsecích trati došlo k odstranění propadů rychlosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: