Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Brno-Maloměřice a Obřany, Brno-Královo Pole, Brno-sever

Datum zahájení: 14.1.2015   Datum ukončení: 6.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 559 854 809 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 146 819 784 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 495 474 170 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba byla umístěna na dvoukolejné celostátní trati Brno - Kutná Hora a je elektrifikována střídavou trakcí 25 kV, 50 Hz. Celá stavba se nacházela v intravilánu města Brna. Obsahem projektu byla rekonstrukce železničního spodku a svršku ve 2. traťové koleji a zvýšení rychlosti v úseku Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole včetně opravy mostů, propustků a tunelů v této koleji, rekonstrukce trakčního vedení a rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení (jednosměrný autoblok) na obousměrný centralizovaný autoblok s kolejovými obvody s výstrojí v přilehlých stanicích. Současně se v těchto stanicích vybudovaly nové trafostanice z trakčního vedení 25 kV, 50 Hz pro napájení nového autobloku. Kolejové úpravy probíhaly v km 3,014 - km 8,313 (přesah mimo kilometrický obvod stavby byl dán technickými parametry jednotlivých objektů a nutností zajistit provázanost se sousedícími úseky trati). Součástí tohoto projektu byla i modernizace 35 ks speciálních železničních vozidel typu MUV 69.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem této stavby bylo především zvýšení stávající rychlosti pro třídu zatížitelnosti D4 a průjezdný průřez Z-GC (s výjimkou tunelů, v nichž byl dodržen průjezdný průřez J-GB a M-GCZ3 pro patrové jednotky), zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: