Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Most


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 19.12.2014   Datum ukončení: 19.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 7.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 227 870 141 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 382 377 853 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 123 630 170 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce technologické a stavební části trakční napájecí stanice a navazujících rozvodů vn a nn, včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce byla provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 12,4 MVA a jmenovitým výkonem trakčního transformátoru 6,409 MVA. Tento jmenovitý výkon zajišťují 3 ks olejových hermetizovaných transformátů o základním výkonu 5 300 kVA. Součástí stanoviště transformátorů je i záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů byla instalována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku v Ústí nad Labem.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Instalace moderní technologie umožní udržet TNS v provozu na další dlouhé období na technické úrovni, která s dostatečnou rezervou vyhovuje i pro výhledové potřeby železničního provozu a zároveň vyhovuje požadavkům bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodárnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: