Rekonstrukce žel. svršku Vlašim - Trhový Štěpánov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 5.9.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 21 993 083 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 34 012 644 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 18 330 681 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výměna stávajícího železničního svršku za nový, obnova stávajícího a vybudování nového odvodňovacího zařízení. Součástí stavby byla dále rekonstrukce železničního přejezdu ev. km 23,156, kde byla zřízena celopryžová konstrukce. Celkem došlo ke zřízení 888 m nové koleje 49E1 na betonových pražcích a 546 m nového odvodnění pomocí trativodů. V rámci této akce došlo dále k zabezpečení přejezdu pomocí přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie PZS 3 SNI s počítači náprav, včetně vybudování nové přípojky nízkého napětí. Oproti stávajícímu stavu došlo ke zvýšení stávající traťové rychlosti z původních 30 - 50 km/h na 60 km/h a zároveň na opraveném přejezdu je možno jezdit traťovou rychlostí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem bylo dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku a spodku, umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost dopravy. Zároveň minimalizuje negativní vliv dopravy na okolní krajinu a životní prostředí.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: