Diagnostika jedoucích železničních vozidel Chlumec n. Cidlinou - Hradec Králové


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Obědovice

Datum zahájení: 14.7.2015   Datum ukončení: 14.4.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 10 493 459 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 16 379 229 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 6 007 039 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Realizací tohoto projektu vznikl na síti SŽDC jeden nový indikátor v úseku Chlumec n. Cidlinou - Hradec Králové, který zvyšuje bezpečnost na železniční síti. Tento indikátor je napojen do řídícího systému, který z dlouhodobého hlediska a v návaznostech vyhodnocuje naměřené hodnoty.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo vybudování nového indikátoru horkých ložisek, horkých obručí a plochých kol. Tím se dosáhlo zvýšení bezpečnosti včasným odhalením horkých ložisek, brzd, obručí a odhalení plochých kol. Díky tomu došlo ke snižování zpoždění vlaků následkem pozdě odhalené nebo neodhalené závady, ke snížení počtu požárů kolem trati, menšímu opotřebovávání kolejnic a ostatních součástí železničního svršku a zamezení výrazného množství lomů kolejnic.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: