Trať 321 Opava východ - Ostrava - Havířov - Český Těšín, úsek Ostrava-Kunčice - Havířov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Havířov Slezská Ostrava Radvanice a Bartovice Šenov Vratimov

Datum zahájení: 25.9.2015   Datum ukončení: 31.5.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 382 323 909 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 608 467 058 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 172 601 979 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Došlo ke kompletní výměně kolejového svršku včetně kolejového lože, k rozsáhlému pročištění příkopů a obnovení jejich funkcí tak, že bylo zamezeno poruchám Geometrické polohy koleje (dále jen GPK) a následným pomalým jízdám. Dále bylo upraveno trakční vedení společně s ukolejněním kolejových konstrukcí, upraven nevyhovující stav nástupiště v zastávce Šenov včetně osvětlení a umělých staveb (propustků a mostů). Výrazně se zvýšil komfort pro cestující a zajistilo spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýšila se kultura cestování a zatraktivnilo se využívání železniční dopravy pro cestující.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem projektu bylo provedení takových stavebních činností, které vedly k úpravě železniční infrastruktury a odstranění propadu traťové rychlosti v celém traťovém úseku.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: