Radiostanice pro speciální hnací vozidla


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 24.11.2014   Datum ukončení: 29.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 108 315 500 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 169 020 060 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 78 823 900 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Správce infrastruktury a operátor obsluhy dráhy (SŽDC, s. o.) zavádí jednotný interoperabilní digitální systém GSM-R dle standardu EIRENE na tratích, které jsou, resp. budou, zařazeny do evropské železniční sítě (TEN-T). Na tratích, kde je již GSM-R použito jako základní rádiové spojení, není povoleno a ani možno provozovat vozidla bez základního rádiového traťového systému. Tím je určena potřeba investic na straně dopravců i speciálních vozidel. SŽDC, s. o. připravila seznam vozidel, které je třeba vybavit zařízením GSM-R s ohledem na možné instalace vozidel tak, aby nebyla omezena provozuschopnost dráhy. Obsahem projektu bylo doplnění digitální nástavby na již provozovanou analogovou část tam, kde je to možné. U vozidel, kde není možné dále použít stávající radiostanice, anebo kde není žádné rádiové vybavení, vybavit kompletní vozidlové radiostanice plnohodnotným zařízením pracující ve všech traťových rádiových systémech, systémech GSM-R a TRS. Předpokládaný počet takto kompletně dodaných radiostanic bylo 320 ks. Zkráceně lze technicky popsat inovaci jako mechanické dosazení ovládacích rozhraní – displej MMI (man-machine-interface), skříně elektroniky, napájení, jednotky GSM-R a předepsané kabeláže. Elektrická část představuje připojení na stávající dispozice vozidel – palubní síť, radiostanice, propojení antén a konečné oživení a kontrola systému.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem a smyslem projektu byla kompatibilita se stacionární částí systému, který má přímý vliv na řízení a organizování drážní dopravy.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: