Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.2.2015   Datum ukončení: 18.2.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 189 916 677 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 322 127 710 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 164 214 063 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byla rekonstrukce technologické a stavební části trakční napájecí stanice a navazujících rozvodů vn a nn, včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce byla provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 10,2 MVA a jmenovitým výkonem trakčního transformátoru 6,409 MVA. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů byla instalována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku v Ústí nad Labem.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Instalace moderní technologie umožňuje udržet TNS v provozu na další dlouhé období na technické úrovni, která s dostatečnou rezervou vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu, a bude zároveň vyhovovat požadavkům bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodárnosti. Projekt tedy naplňoval specifický cíl prioritní osy 1 OPD "rozšíření a zkvalitnění železniční sítě TEN-T". Specifického cíle bylo dosaženo intervencí "rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění technických a provozních výkonnostních parametrů potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům".

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: