Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) - Brno Horní Heršpice (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 4.2.2015   Datum ukončení: 4.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 180 543 017 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 293 624 996 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 126 719 007 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem stavby byla rekonstrukce železničního svršku a spodku v obou traťových kolejích, včetně rekonstrukce propustku a úrovňového přejezdu, rekonstrukce trakčního vedení, přeložky kabelových vedení a podpěr trakčního a napájecího vedení v prostoru zemních prací na železničním spodku a odvodnění. Současně se provedly úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a napájení. Traťová rychlost v obou kolejích daného mezistaničního úseku byla zvýšena na 160 km/h, zábrzdná vzdálenost v obou kolejích zůstala 1 000 m.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo zajištění provozuschopnosti s návrhem zvýšení stávající rychlosti, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: