Rekonstrukce kolejí č.134 a 136 v žst. Český Těšín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Český Těšín

Datum zahájení: 2.6.2015   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 23 491 028 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 34 140 931 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 22 529 858 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Z hlediska staničení byla stavba umístěna v žst. Český Těšín. Předmětem stavby byla rekonstrukce kolejí č. 134 a 136 (nově č. 234 a 236) a výrazná redukce kolejiště frýdeckého přednádraží. V souvislosti s optimalizací rozsahu infrastruktury v obvodu frýdeckého nádraží došlo k redukci kolejiště v tomto obvodu. Bez náhrady byly zrušeny stávající koleje č.138, 142, 144 a 146. Stávající kolej č.140 byla zřízena jako kusá kolej. V navrženém stavu tedy v obvodu frýdeckého nádraží zůstaly dopravní koleje č. 234 a 236, a 2 kusé manipulační koleje. V rámci řešení železničního spodku byly zřízeny nosné vrstvy pražcového podloží a odvodnění kolejiště. Součástí stavby byly nezbytné demolice nepoužívaných a nevyužitelných inženýrských objektů - propustek a návěstní lávka. Dále bylo instalováno nové osvětlení dopravních kolejí a v nezbytném rozsahu byly provedeny přeložky drážních sdělovacích a silnoproudých vedení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: