Trať 340 Brno - Uherské Hradiště v úseku Blažovice - Nesovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.8.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 793 188 021 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 455 223 183 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 722 499 485 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V úseku Blažovice - Slavkov u Brna byl železniční svršek obnoven mezi výměnovými styky krajních výhybek žst. Blažovice a žst. Slavkov u Brna v obou kolejích jako bezstykový materiálem novým z kolejnic 49E1 s betonovými pražci B91S/2, s pružným upevněním svěrkami Skl 14. Štěrkové lože jednotně 35 cm pod pražcem. V úseku Slavkov u Brna - Bučovice byl železniční svršek opraven v km 24,022-32,656 mezi krajními výhybkami stanic. V rámci opravy železničního svršku byla v tomto úseku provedena výměna stávajícího kolejového roštu za nové betonové pražce minimální hmotnosti 252 kg s rozdělením "d", s bezpodkladnicovým upevněním W14 a pružnými svěrkami, včetně výměny kolejnic za nové kolejnice typu 49E1. V úseku Bučovice - Nesovice byl opraven stávající svršek včetně opravy materiálu a tvaru štěrkového lože do předepsaného stavu. Použit byl svršek tvaru S49 (kolejnice 49 E1) s pružným bezpodkladnicovým upevněním na betonové pražce B91 S/2. Celkový rozsah prací v obou kolejích dvoukolejné tratě v úseku Bučovice - Nesovice činil 8 642 m. V místě přejezdů byla použita upevňovadla s antikorozní úpravou. V celém úseku byl proveden nový návrh geometrické polohy koleje s využitím nedostatku převýšení do 130 mm. Nová nástupiště byla vybudována s délkou nástupištní hrany 170 m, výška 550 mm nad temenem kolejnice. Rekonstruované přejezdové konstrukce jsou celopryžové. U mostních objektů byly provedeny stavební úpravy, které umožňují provozování drážní dopravy v souladu s platnými předpisy a normami.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Výrazně se zvýšil komfort a atraktivita železniční dopravy pro cestující, bylo zajišťěno spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýšila se kultura cestování na zastávkách.

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: