Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.11.2015   Datum ukončení: 1.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 384 840 906 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 614 288 644 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 137 207 339 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční trať Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štíty / Międzylesie je jednokolejná částečně elektrizovaná železniční trať. Délka trati z Ústí nad Orlicí do Štítů je 55,8 km, řešený úsek Ústí - Letohrad je dlouhý 12,964 km. V rámci projektu došlo k úpravám železničního svršku a spodku. Rychlost byla zvýšena díky uvedení kolejového svršku do stavu bez poruch GPK a odpovídající předpisu SŽDC S3 a dále pomocí využití vyšších hodnot nedostatku převýšení. Větší úpravy se týkaly ŽST Lanšperk, ve které došlo ke snesení celé nevyužívané koleje č. 4 u výpravní budovy. Došlo tak k uvolnění prostoru pro zřízení vnějšího nástupiště a zjednodušení konfigurace kolejiště (a tedy i snížení nákladů na údržbu). Z důvodu velké morální zastaralosti stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Lanšperk byla nutná jeho výměna za v současné době používaný systém elektronického stavědla. Dále v úseku Letohrad – Lanšperk bylo nutné povýšit kategorii zařízení, neboť telefonické dorozumívání nesplňuje současné nároky na bezpečnost žel. provozu. Přejezdy s konstrukcí tvořenou živicí v kolejovém rámu, pryžovou konstrukcí mezi kolejnicemi či železničními pražci byla nahrazeny celopryžovou konstrukcí se spínacími táhly. Stavebních úprav doznala nástupiště na zastávkách Dolní Dobrouč, Hnátnice a Dolní Libchavy a rovněž obě nástupiště v ŽST Lanšperk.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem realizace akce bylo zkrácení cestovních dob, zvýšení komfortu pro cestující a zajištění spolehlivého provozování železniční dopravy a zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících (instalací moderního zabezpečovacího zařízení). Dalším cílem bylo zvýšení kultury cestování a zatraktivnění železniční dopravy pro cestující (mj. zkrácením cestovních dob a výstavbou či zmodernizováním míst zastavování vlaků).

Poslední aktualizace údajů: 18.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: