Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Česká Bělá

Datum zahájení: 1.2.2008   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 26.6.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 446 311 881 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 501 768 496 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 366 798 749 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byla výstavba silničního tělesa v kategorii S 11,5/100 v celkové délce hlavní trasy 3,235km. Stavba byla řešena jako úplný obchvat České Bělé, která je na obchvat připojena třemi křižovatkami, přičemž 1. křižovatka ve směru od Havlíčkova Brodu je realizovaná jako mimoúrovňová se dvěmi větvemi.  Na větvi MÚK je  nadjezd, který tvoří třípolový most v délce 42 m. Ostatní křižovatky jsou řešeny jako úrovňové. Přeložka silnice I/34 přechází přes údolí potoka Bělá. Přemostění potoka je řešeno sedmipolovou estakádou délky 276 m. V souvislosti s výstavbou přeložky byla provedena úprava křížení se silnicí III/3509 a připojení stávající silnice I/34. Součástí stavby byla rovněž úprava inženýrských sítí.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: