Rekonstrukce budovy zastávky Žďár nad Orlicí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Žďár nad Orlicí

Datum zahájení: 24.3.2014   Datum ukončení: 16.10.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 11.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 217 220 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 157 326 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 216 091 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byl zastávkový přístřešek pro cestující v ŽST Žďár nad Orlicí. Budova zastávky byla před realizací projektu ve velmi špatném technickém stavu a pro účel, ke kterému byla vybudovaná zcela nevyhovující. Náklady na její údržbu a opravy, které by zabezpečily neohrožení bezpečnosti cestujících, byly značně vysoké. V rámci stavby bylo provedeno odstranění stávající budovy zastávky v ŽST Žďár nad Orlicí a výstavba nového zastávkového přístřešku. Jedná se o typový přístřešek s půdorysným tvarem "U" z betonových prefabrikátů sestávajících ze tří stěn (dvě boční a jedna zadní stěna) a střešního panelu pultové střechy ve spádu z čela k zadní stěně. Nový zastávkový přístřešek má veškeré příslušné vybavení - lavičky, osvětlení, informační systém. Pro příchod cestujících a napojení na nástupiště byly před budovou provedeny nové zpevněné plochy. Ostatní okolní terén je upraven a ozeleněn.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: