Rekonstrukce přejezdu v km 1,212 trati Častolovice-Solnice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Častolovice

Datum zahájení: 1.7.2015   Datum ukončení: 1.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 11 193 613 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 18 137 602 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 10 802 213 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt stavby řešil rekonstrukci úrovňového křížení silnice I. třídy č.11 s regionální dráhou Častolovice - Solnice v ev. km 1,212 včetně rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení. V rámci rekonstrukce byly provedeny práce na železničním svršku a spodku v nezbytném rozsahu. Jednalo se zejména o odstranění stávající přejezdové konstrukce, odstranění vrchního krytu i podkladu silniční komunikace navazující na přejezd a zřízení nové přejezdové konstrukce vč. navazujícího úseku komunikace. Součástí stavby bylo také fyzické oddělení komunikace pro pěší od silniční komunikace a zřízení samostatného přechodu pro pěší přes železniční trať. V rámci stavby bylo v zastávce Častolovice-zastávka zřízeno mimoúrovňové nástupiště s výškou nástupní hrany 550 mm nad TK. V novém stavu je stavba ve všech ohledech (směrové a výškové řešení, přejezd a přechod, zabezpečovací zařízení) připravena na zvýšení rychlosti na V=60km/h (tato rychlost bude zavedena po celkové rekonstrukci celého úseku). V úseku stavby je současné lokální omezení traťové rychlosti na 50 km/h, toho se však samotná stavba nijak nedotýkala. V rámci CBA se nepředpokládají žádné časové úspory.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Po provedení stavby je zvýšena bezpečnost železniční dopravy, bezpečnost silniční dopravy i chodců na rekonstruovaném úrovňovém křížení s předmětnou železniční tratí. Cílem projektu bylo také uvést rekonstruovaný úsek do takového stavu, aby po stavební i provozní stránce vyhovoval platným předpisům a normám, provést rekonstrukci přejezdu a povrchu vozovky tak, aby byl průjezd silničních vozidel bezpečný a plynulý.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: