Modernizace ŽST Velké Hamry


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec

Datum zahájení: 1.8.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 8.1.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 51 981 738 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 82 730 118 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 45 967 580 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo zřízení staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie elektronického typu v ŽST Velké Hamry, které eliminuje chyby lidského činitele a umožňuje aplikaci nadstavbových systémů, které poskytují obsluhujícím zaměstnancům komfort počítačového ovládání. Umožnil rovněž zkrácení provozních intervalů pro křižování vlaků. V úsecích Velké Hamry - Tanvald a Železný Brod - Velké Hamry bylo rekonstruováno traťové zabezpečovací zařízení, což vedlo k úspoře v počtu zaměstnanců i úspoře provozních nákladů. V zastávce Plavy bylo stavbou zřízeno nové nástupiště s výškou hrany 550 mm, které umožňuje komfortní a bezbariérový přístup cestujících. Zastávka Plavy je zahrnuta do obvodu ŽST Velké Hamry. Náhrada stávajících stupňovitých výhybek v ŽST Velké Hamry za nový poměrový typ na dřevěných pražcích umožnil zvýšit rychlost jízdy do odbočky ze 40 km/h na 50 km/h. Oproti stávajícím výhybkám se rovněž snížil výkon potřebný pro elektrický ohřev výměnové části výhybek.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Hlavním cílem projektu bylo zajistit i do budoucna bezpečné a spolehlivé provozování železniční dopravy v traťovém úseku Tanvald - Železný Brod. Zřízením moderního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení je omezen vliv lidského činitele na železniční provoz, snížílo se i riziko poruch a zároveň se zefektivil provoz na železnici. Úprava nástupišť zlepšila komfort a bezpečnost přístupu cestujících k vlakům.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: