CDP Praha


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha 9

Datum zahájení: 7.4.2014   Datum ukončení: 7.1.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 263 335 604 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 442 193 821 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 221 995 305 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt zahrnoval vybudování technologických prostor Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v lokalitě Balabenky, dále i prostory pro potřeby řízení železničního provozu. V jednotlivých patrech u dispečerských sálů byly zřízeny kancelářské prostory potřebné pro organizování a řízení železniční dopravy. V budově CDP Praha bylo zřízeno i pracoviště dispečerů dopravní cesty, kde se centralizuje diagnostika od jednotlivých systémů pro jednotlivé řízené oblasti. Poslední kancelářské prostory byly zřízeny v prostoru technologického patra, kde byla především umístěna údržba sdělovacího a zabezpečovacího zařízení na CDP, případně údržba provozních systémů budovy (klimatizace, vzduchotechnika atd.) Každý dispečerský sál je složen z postů řídícího dispečera, místního dispečera a operátora, jejichž pracovní stanice jsou uspořádány do řad, které jsou vzájemně vůči sobě stupňovitě uspořádány. Pod celým pracovištěm je dvojitá podlaha pro vedení kabelizace a pracoviště je vybaveno klimatizací na samotném okruhu. V čele dispečerského sálu jsou umístěny velkoplošné zobrazovací jednotky pro zobrazení reliéfů kolejiště řízené oblasti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Jednalo se o projekt vytvářející předpoklady pro postupné zavádění centralizovaného dálkového řízení provozu v rámci celé železniční sítě ČR.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: