Výstavba PZS v km 1,919 trati Chodov - N. Role


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Mírová, Chodov

Datum zahájení: 5.10.2015   Datum ukončení: 4.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 10 648 767 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 17 231 406 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 089 556 Kč (k 12.7.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba byla zaměřena na výstavbu nového zabezpečovacího zařízení na železniční dopravní síti. Přejezd v km 1,919 byl vybaven čtyřmi jednoduchými výstražníky bez závor. Na výstražnících je v činnosti pozitivní signalizace. Výstražníky byly doplněny dopravními značkami, které jsou zvýrazněny žlutým fluorescenčním pozadím. Zařízení bylo vybaveno akustickou signalizací pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. Závislost zařízení na jízdě kolejových vozidel je zajištěna pomocí počítačů náprav. Informace o činnosti zařízení a jeho ovládání jsou předávány na kolejovou desku v ŽST Chodov. Technologická část je umístěna v novém reléovém domku v místě přejezdu. Součástí stavby byla i stavební úprava přejezdové konstrukce. V místě přejezdu je provedena sanace a odvodnění železničního spodku. Železniční svršek tvaru S49 je v délce 37,5 m položen nový s antikorozní úpravou upevňovadel v místě přejezdu. Konstrukce je celopryžová o šířce 13,20 m, z toho krajní část o šířce 1,5 je určena pro chodce a cyklisty. Vozovka byla směrově a výškově upravena. V rámci stavby byl položen nový traťový kabel.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zejména odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a dosažení zlepšení v oblasti provozování a organizace železniční dopravy na této trati. Stavba přispěla také ke zvýšení plynulosti silniční dopravy a bezpečnosti.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: