Trať 070 Praha - Turnov, úsek Mladá Boleslav - Bakov nad Jizerou


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mladá Boleslav Bakov nad Jizerou Bítouchov

Datum zahájení: 1.8.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 234 669 208 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 438 934 354 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 175 634 542 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci úpravy železničního svršku byla v dotčeném traťovém úseku provedena výměna stávajících dřevěných či betonových pražců za nové betonové pražce minimální hmotnosti 304 kg/ks, s úklonem horní plochy pod kolejnicí 1:40, s rozdělením pražců "u" (600 mm), bezpodkladnicovým upevněním W 14 a pružnými svěrkami včetně výměny kolejnic za nové kolejnice tvaru 49 E1. Bezstyková kolej byla upravena dle předpisu SŽDC S 3/2. S ohledem na parametry geometrické polohy koleje (dále jen GPK) a druh použitých pražců byly v obloucích s poloměrem pod 280 m použity pražcové kotvy. V celém úseku byla zvýšena traťová rychlost zavedením rychlostního profilu V130 přepočtem stávajících parametrů GPK, u některých oblouků s úpravou stávajícího převýšení. Bylo provedeno kontinuální čištění štěrkového lože. Ve dvou úsecích (v km 73,650 - 74,050, 74,480 - 74,600), kde bylo štěrkové lože silně znečištěno, bylo provedeno odtěžení a nahrazení kolejového lože novým drážním štěrkem fr. 32/63 mm. V celém úseku byla provedena obnova funkčnosti odvodnění, zejména reprofilací stávajících otevřených příkopů. V úsecích se stísněnými poměry bylo užito odvodňovacích žlabů, popř. trativodů. Pokud to směrové poměry dovolili, byla osa koleje odsunuta od skalního svahu. U mostních objektů a propustků, u kterých došlo ke stavebním úpravám, byla zřízena zesílená konstrukce pražcového podloží (dále jen ZKPP) patřičných parametrů. Byly provedeny sanace skalního zářezu a sesuvu náspu nacházejícího se v těsné blízkosti tratě.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem stavby bylo provedení především takových stavebních činností, které vedly k opravě železniční infrastruktury a odstranění propadu traťové rychlosti v celém traťovém úseku. Výrazně se zvýšil komfort pro cestující a zajistilo se spolehlivé provozování železniční dopravy a bezpečnost pohybu cestujících, zvýšila se kultura cestování a zatraktivnilo se využívání železniční dopravy pro cestující

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: