EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Pardubice, Opatov, Rybník, Česká Třebová, Třebovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves

Datum zahájení: 30.1.2014   Datum ukončení: 15.5.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 14.12.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 182 745 466 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 280 279 304 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 174 294 348 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byla výměna kolejových obvodů u provozovaných zabezpečovacích zařízení staničních, traťových a přejezdových, aby vyhověly limitům ohrožujících vlivů, které jsou očekávány povolením či rozšířením přístupu dalších hnacích vozidel s asynchronními trakčními motory při průjezdu žst. Ostrava hl.n., Česká Třebová (úsek Třebovice v Čechách - odb. Parník) a Pardubice hl.n. Ve všech stanicích byly prováděny úpravy ve vnitřních prostorách technologických místností a to zejména v prostorách zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. V kolejišti byly vyměněny jednotlivé stykové kolejové transformátory za nové, které byly zřizovány ve stejném rozsahu, případně menším a položena kabelizace k těmto prvkům.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: