Trať 072 Lysá n.L. -Ústí n.L., v úseku Litoměřice - Ústí n.L. Střekov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Libochovany, Žalhostice, Ústí nad Labem-Sřekov, Velké Žernoseky, Litoměřice

Datum zahájení: 1.6.2015   Datum ukončení: 30.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 228 833 101 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 374 538 428 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 161 281 724 Kč (k 4.8.2021)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Trať 072 Lysá n.L. - Ústí n.L., úsek Litoměřice - Ústí n.L. Střekov slouží kromě osobní dopravy především k přepravě těžkých nákladních vlaků. V řešeném úseku Litoměřice - Ústí n. L. - Střekov trať téměř v celé své délce kopíruje pravý břeh řeky Labe, vyjma úseku ŽST. Velké Žernoseky. Rozsah stavby byl souborem především takových stavebních činností, které vedly k regeneraci železniční infrastruktury v části traťového úseku a současně k odstranění propadů traťové rychlosti. Stávající stav byl v několika úsecích nevyhovující, lokálně na hraně své životnosti. Projekt zahrnoval výměnu železničního svršku materiálem novým v celkové délce 4,721 km, včetně úpravy bezstykové koleje v regenerovaných úsecích. Na základě provedeného geotechnického průzkumu byla provedena v určitých úsecích sanace železničního spodku. V rámci stavby bylo regenerováno i odvodnění části trati. Dále stavba obsahovala regeneraci mostních objektů, stavební úpravy na dvou železničních přejezdech a výměnu dotčených stožárů trakčního vedení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dále došlo k dílčímu zvýšení traťové rychlosti.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: