Posílení administrativní kapacity a zlepšení technického zázemí Zprostředkujícího subjektu - SFDI


Příjemce:
Státní fond dopravní infrastruktury

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 1.1.2008   Datum ukončení: 31.12.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.5.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 11 016 342 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 12 960 403 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 6 949 073 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Finanční prostředky technické pomoci byly v rámci projektu využity na:
a) Osobní náklady na zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD. Jednalo se o mzdové prostředky a zákonem stanovené obligatorní výdaje zaměstnavatele za zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění, odvod do Fondu kulturních a sociálních potřeb).
b) Kancelářské a IT vybavení pro zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD. Jednalo se o vybavení vytvářející technické zázemí pro práci příslušných zaměstnanců, např. počítačové vybavení, tiskárny, kancelářské potřeby.
c) Vzdělávání zaměstnanců SFDI zapojených do implementace OPD. Zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců zejména formou školení, odborných seminářů nebo nákupu vzdělávacích materiálů.
d) Publicita. Jedná se o zabezpečení dílčích činností týkajících propagace a informovanosti o  OPD. Činnosti byly realizovány na základě Komunikačního plánu pro OPD a ve spolupráci s ŘO OPD.
e) Další služby a zboží. Do tohoto bodu spadá pořízení služeb a zboží sloužících k zajištění technického a administrativního zázemí ZS OPD neobsažených v předchozích bodech.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o příjemci: www.sfdi.cz


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: