D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Ostředek, Vranov

Datum zahájení: 1.3.2015   Datum ukončení: 1.9.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.11.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 111 919 024 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 153 233 709 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 111 915 554 Kč (k 4.8.2021)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla modernizace dálnice D1 v úseku Hvězdonice - Ostředek v délce 4,640 km spočívající ve zlepšení stavebně technického stavu dálnice a v rozšíření dálnice na kategorii D 28, tj. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m (rozšíření zpevněné krajnice o 0,75 m v obou směrech). Součástí stavby byla úprava příčných sklonů vozovky a doplnění či rozšíření přídatných pruhů podle platných norem. Projekt dále zahrnoval rekonstrukci dálničních mostů a nadjezdu, rekonstrukci odvodnění a vybavení dálnice, úpravu protihlukové stěny a zárubní zdi, vegetační úpravy a přeložky inženýrských sítí. Došlo rovněž k úpravě a doplnění telematického vybavení dálnice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu byla modernizace dálnice D1 na kategorii D 28 resp. šířkové uspořádání 2 x11,5 m s možností provizorního vedení dopravy po jedné polovině dálnice ve čtyřpruhovém režimu. Celková obnova a zlepšení stavebně technického stavu dálnice přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a k oddálení běžných oprav. Jedná se o fázovaný projekt s předpokládanou realizací 03/2015 - 09/2016 a celkovými náklady 708 780 984 Kč. Výše uvedené finanční údaje se vztahují k 1. fázi projektu. Pro 2. fázi projektu je uvažovaná podpora z programového období 2014 - 2020.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: