Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Strakonice

Datum zahájení: 10.4.2014   Datum ukončení: 4.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 22.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 338 378 367 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 682 532 705 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 327 108 836 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Železniční stanice Strakonice se nachází na jednokolejné železniční trati České Budějovice – Plzeň. Vlastní železniční stanice se nachází v zastavěné části města Strakonice. Jedná se o stanici frekventovanou jak v osobní, tak i v nákladní dopravě. V rámci stavby Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v žst. Strakonice došlo k vybudování 2 nových ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem podchodem a s tím související rekonstrukce návazných zařízení (úpravou železničního svršku, spodku, přístřešků na nástupišti a jeho odvodnění, rekonstrukce mostů, propustků, lávky pro pěší). Součástí stavby byla i rekonstrukce českobudějovického a plzeňského zhlaví, zřízení staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie a výstavba nové provozní budovy s pracovištěm pro řízení provozu. Hlavním cílem stavby tedy bylo dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména nástupiště, umožňoval dodržení bezpečnosti pro cestující a rovněž aby byla zajištěna bezpečnost dopravy, včetně bezpečné jízdy stanovenou rychlostí (100 km/hod – hlavní koleje žst).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem projektu bylo především zvýšení propustnosti železniční stanice Strakonice a bezpečnosti cestujících. Těchto cílů bylo dosaženo vybudováním nových ostrovních nástupišť a realizací nového podchodu, včetně informačního systému, osvětlení, instalace výtahů a kamerového systému dle Technických-kvalitativních podmínek (TKP) SŽDC, které umožňuje bezpečný pohyb cestujících v železniční stanici Strakonice.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: