Revitalizace trati Bludov - Jeseník


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Bludov, Chromeč, Bohutín, Ruda nad Moravou, Kopřivná, Hanušovice

Datum zahájení: 1.7.2015   Datum ukončení: 30.9.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.9.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 234 075 574 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 357 463 804 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 231 047 790 Kč (k 4.6.2020)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků, dálkové ovládání celého úseku. Projekt řešil revitalizaci trati v úseku Bludov (mimo)-Hanušovice (mimo) v km cca 48,988-70,186, do revitalizace byl také zahrnut úsek mezi odbočkou Sudkov a odbočkou Sudkov a odbočkou Chomeč trati Zábřeh na Moravě - Hanušovice od km 0,000-0,862. Kolejové úpravy byly provedeny v úseku Bludov - Hanušovice v km cca 49,357 -69,835 a zahrnovaly rekonstrukci železničního svršku pro rychlost do 100km/h. V rámci rekonstrukce železničního spodku byly zřízeny nové sanační vrstvy s ochranou proti promrzání a zároveň bylo vybudováno nové odvodnění. Mosty a propustky byly rekonstruovány pro třídu zatížení D4. Součástí revitalizace byly 2 žst. Ruda nad Moravou, Bohdíkov a 6 zastávek: Bludov-Lázně, Bohutín, Bartoňov, Komňátka, Raškov a Hanušovice-Holba, kde byla vybudována nová nástupiště s bezbariérovým přístupem, novým osvětlením, rozhlasem a přístřešky. Přístup cestujících na nástupiště je v železničních stanicích přes centrální přechod, který vede od výpravních budov do čela nástupišť. Nová nástupiště v železničních stanicích a zastávkách mají nástupištní hranu o výšce 550mm nad temenem kolejnice. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení bylo nahrazeno novým SSZ a TZZ elektronického typu, kontrola volnosti traťových úseků byla provedena pomocí počítačů náprav. Součástí stavby bylo 15 železničních přejezdů a 2 přechody pro pěší vč. zabezpečení a nové přejezdové úpravy. V celém úseku bylo provedeno DOZ s ovládáním ze Šumperka. V žst. Ruda nad Moravou a Bohdíkov byla provedena rekonstrukce EOV.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem Prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T a to především dosažením zvýšení dopravní dostupnosti. Cílem stavby bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků, dálkové ovládání celého úseku. Rekonstrukcí zmíněných objektů a zařízení došlo nejen k zajištění jejich bezproblémového provozu na další desítky let, ale i ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy z důvodu snížení rizika případných nehod nebo poruch na zastaralé infrastruktuře.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: