Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Česká Třebová

Datum zahájení: 1.5.2015   Datum ukončení: 1.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.10.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 247 509 701 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 383 133 445 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 201 649 582 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Žst. Česká Třebová leží na celostátní dvoukolejné elektrifikované trati Česká Třebová – Praha. Čtvrtý svazek kolejí směrové skupiny, který byl předmětem rekonstrukce, se nachází v km 2,7-3,9 v žst. Česká Třebová ve směrové skupině kolejí nákladního nádraží (jedná se o koleje č. 223-230). Obsahem projektu byla rekonstrukce železničního svršku a přilehlých výhybek čtvrtého svazku směrové skupiny železniční stanice Česká Třebová. Rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího kolejového roštu byla provedena při dodržení stávající nivelety koleje z důvodu doběhu vozů pod spádovištěm. Kolejový rošt je tvořený kolejnicemi tvaru 49E1 částečně na nových dřevěných pražcích a v přímých úsecích mezi zhlavími na betonových pražcích B 03 s pružným upevněním. Výhybky jsou ve tvaru s 49 1. generace na dřevěných pražcích (tvrdé s dvojitou impregnací). Kolej byla následně zřízena jako bezstyková, kde byly použity nové lepené izolované styky. Dále byla provedena rekonstrukce 8 kusů kolejových brzd třetího sledu na směrových kolejích.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Základním cílem stavby bylo zprovoznění 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová a tím zvýšení kapacity spádoviště.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: