Rychlostní silnice R4 Mirotice - Třebkov


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Předotice, Mirotice

Datum zahájení: 10.1.2008   Datum ukončení: 31.3.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 7.5.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 002 719 055 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 219 119 477 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 878 583 752 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba rychlostní silnice R4 v kategorii R22,5/100 v délce 5,88 km mimo trasu stávající silnice I/4. Součástí výstavby úseku bylo 9 mostních objektů v celkové délce  291,5 m. Součástí projektu byly rovněž přeložky místních komunikací a inženýrských sítí. Předmětný úsek navazuje na původní silnici v místě  křižovatky u obce Radobytce. Konec úseku navazuje na předchozí dokončenou stavbu R4 křižovatka l/20 Nová Hospoda.

Stavba R4 Mirotice–Třebkov je součástí souboru staveb doplňující rychlostní silnici R4 na křižovatku I/20 u Nové Hospody a pokračující silnici I/4 přes Strakonice a Vimperk, až na hranici s Německem. Stavba je důležitou součástí silnice I/4 a R4 Praha – Strakonice – Vimperk – Strážný – hranice Německo, která je v úseku Praha – mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Nová Hospoda navržena k postupné přestavbě na rychlostní silnici R4. Zároveň umožňuje rychlé spojení Prahy a Českých Budějovic přes Písek. Stavba také oddělila dálkovou a místní obslužnou dopravu, čímž došlo ke zvýšení cestovní rychlosti a současně bezpečnosti provozu.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o Příjemci na www.rsd.cz 


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: