Vstup do oblasti ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Ústní nad Orlicí, Libchavy

Datum zahájení: 26.2.2014   Datum ukončení: 26.11.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.8.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 9 304 855 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 14 360 942 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 9 054 759 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu bylo pokrytí území signálem GSM-R v potřebném přesahu pro zajištění vstupu do oblasti ETCS v traťovém úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí. Stávající mobilní síť GSM-R byla rozšířena o jednu základnovou stanici nutnou k pokrytí dané oblasti pro vstup do úseku trati se systémem ETCS úrovně L2, včetně doplnění a rozšíření stávající optické kabelizace pro zajištění přenosových kapacit pro potřeby zařízení ETCS. Stavba rozšířila stávající digitální rádiovou síť GSM-R, která patří mezi základní technologie železniční infrastruktury. Stavba zajistila mobilní a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména komunikaci s jedoucími vozidly při vstupu do oblasti ETCS.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: