Modernizace plavidla TČ 1045 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské vodní dopravy - výměna obšívky


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 3 154 064 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 9 163 070 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 154 064 Kč (k 25.9.2022)












Základní informace o projektu:
V rámci obnovy byla provedena výměna dnové a boční obšívky a vnitřního dna plavidla. Původní obšívka byla nahrazena plechy o tloušťce 8-9 mm v rozsahu: a.Výměna dnové obšívky v rozsahu 480 m2 - síla plechu 8-9 mm b.Výměna boční obšívky v rozsahu 140 m2 c.Výměna ocelové podlahy nákladového prostoru v rozsahu 480 m2 ? síla plechu 8 mm V rámci pořízení nové obšívky byla příslušná část plavidla očištěna, obšívka vyměněna a po provedení zkoušky těsnosti opatřena nátěrem. Postup prací byl následující: - měření průhybu plavidla na vodě a na lodním výtahu, - vytažení plavidla a postavení na lodním výtahu, - řádné očištění lodního trupu a následná vizuální kontrola obšívky a jejích svárů, - demontáž ocelové podlahy nákladového prostoru a skluzových plechů, - demontáž a montáž dna a boků, - vyčištění a nátěr mezidnového prostoru, - montáž ocelové podlahy, odčerpávacích jímek a skluzových plechů, - tlaková zkouška mezidnového prostoru, - nátěr vyměněných částí obšívky, - kontrola provedených prací inspektorem CS Lloyd vč. tlakové zkoušky, - spuštění plavidla na vodu. Veškeré práce byly provedeny pod dozorem a podle předpisů CS Lloydu. Opravu tělesa provedl pro tuto činnost CS Lloydem aprobovaný dodavatel.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: