Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) - Brno Židenice (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Brno-Židenice, Brno-Maloměřice a Obřany

Datum zahájení: 5.1.2015   Datum ukončení: 5.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.5.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 580 076 176 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 901 771 708 Kč


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byla modernizace úseku I. tranzitního koridoru železniční trati Brno - Česká Třebová zařazeného v systému konvenčních transevropských tratí TEN-T procházejících ČR. Cílem stavby byla komplexní rekonstrukce traťového úseku Odbočka Brno-Židenice - Brno- Maloměřice, tj. kolejí č.T1, T2 od km 158,771 (most na ulici Markéty Kuncové) po km 161,454. Současně s modernizací těchto kolejí byla provedena i modernizace traťových kolejí T1a, T2a trati Brno - Havlíčkův Brod, kdy modernizace těchto kolejí začínala na mostě Markéty Kuncové a končila v místě konce osového souběhu kolejí obou tratí. Náplní stavby bylo i nové trakční vedení, protihlukové stěny, rekonstrukce mostních objektů a propustku, zrušení podchodu ve stanici Brno-Maloměřice a úpravy zabezpečovacího i sdělovacího zařízení na trati i odbočce Brno-Židenice.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Konkrétním efektem stavby je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti železničního provozu, při dosažení kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a prostorové průchodnosti (viz níže). Cíle projektu představovaly především: - zavedení vyšší traťové rychlosti na dostatečně dlouhých úsecích tak, aby bylo možno zvýšenou rychlost efektivně využít , - zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla, - dosažení přechodnosti traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti do 120 km.h-1, - zajištění požadované propustnosti, - vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které umožní zabezpečení provozu na odpovídající úrovni při požadované traťové rychlosti.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: