Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Orel, Chrudim, Slatiňany, Bítovany, Zaječice, Chrast, Horka, Vrbatův Kostelec, Leštinka, Prosetín, Skuteč, Raná, Pokřikov, Vojtěchov, Holetín, Hlinsko

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 21.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 782 768 776 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 204 890 775 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 629 166 996 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Jednalo se o stavbu, která se nacházela na celostátní jednokolejné neelektrizované trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice nad Labem. Stávající traťové i staniční zabezpečovací zařízení, vyjma úseku Žďárec u Skutče (včetně) - Chrudim (mimo), již vzhledem ke stáří a celkové opotřebovanosti nevyhovovalo současným nárokům na provoz a na bezpečnost železničního provozu. Projekt řešil především rekonstrukci žst. Hlinsko, výhybny Cejřov, žst. Slatiňany, žst. Chrudim, mezistaniční úsek Chrást u Chrudimi - Slatiňany a Slatiňany - Chrudim. Současné byla provedena rekonstrukce vybraných přejezdů v úseku trati žst. Hlinsko - žst. Medlešice. V řešených místech byla provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku, umělých staveb, železničních přejezdů, výstavby nových nástupišť s výškou 550 mm nad temenem kolejnice s úrovňovým přístupem, rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie včetně dálkově řídící technologie a dalších návazných zařízení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení efektivity v dopravní dostupnosti. Cílem revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zajištění provozní stability grafikonu veřejné dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků, zajištění třídy zatížitelnosti C3, D4 a průjezdný průřez UIC - GC.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: