Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Olomoucký kraj

Přesné místo realizace:
Přerov

Datum zahájení: 15.4.2014   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 17.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 250 188 489 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 395 769 485 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 217 755 841 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Účelem modernizace bylo zlepšení technického stavu TNS, prodloužení její uživatelnosti a možnost plného využití jejího výkonu pro napájení trakčního vedení SŽDC. Pro řízení sběru a přenosu procesních dat a pro zajištění ovládání TNS bylo řešeno centrální dispečerské řízení s možností ústředního ovládání, včetně programového vybavení pro splnění požadavků na bezpečný a spolehlivý provoz na elektrizovaných tratích. Při modernizaci byla současně zvýšena bezpečnost obsluhy realizací ochrany před dotykem živých částí polohou, umístěním technologických zařízení 110 kV na pomocné ocelové konstrukce. Současně byla modernizována ostatní technologická zařízení napájecí stanice, byla řešena ochrana podzemních a povrchových vod, areálové rozvody VN, NN, osvětlení, kanalizace a komunikací, pokládka sdělovacího kabelu do výpravní budovy v železniční stanici. Modernizace technologického zařízení byla navržena s rezervou pro zdvojkolejnění úseku trati Přerov - Nezamyslice. Budova TNS byla upravena pro montáž nového zařízení a byla provedena celková rekonstrukce budovy.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Hlavními cíli stavby bylo: - zajištění provozuschopnosti napájení elektrizovaných tratí jako priorita provozu - zajištění dostatečné kapacity pro budoucí dopravní zátěž - zajištění spolehlivosti napájení elektrizované trati

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: