Vstup do oblasti ETCS v úseku Hohenau - Břeclav


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Břeclav

Datum zahájení: 27.11.2013   Datum ukončení: 27.8.2014

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 17.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 11 763 480 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 18 140 894 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 11 424 055 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Účelem stavby bylo pokrytí území signálem GSM-R v potřebném přesahu pro zajištění vstupu do oblasti ETCS v traťovém úseku Hohenau - Břeclav. Stávající mobilní síť GSM-R byla rozšířena o jednu základnovou stanici nutnou k pokrytí dané oblasti pro vstup do úseku trati se systémem ETCS úrovně L2, včetně doplnění a rozšíření stávající optické kabelizace pro zajištění přenosových kapacit pro potřeby zařízení ETCS. Stavba rozšířila stávající digitální rádiovou síť GSM-R, která patří mezi základní technologie železniční infrastruktury. Stavbou byla zajištěna mobilní a datová komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, zejména komunikace s jedoucími vozidly při vstupu do oblasti ETCS.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Hlavními cíli stavby bylo: - zvýšení dopravní dostupnosti - pokrytí území signálem GSM-R

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: