Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Plzeň

Datum zahájení: 27.3.2014   Datum ukončení: 27.3.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.3.2015

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 13.12.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 852 429 952 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 347 036 918 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 836 191 699 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba zasahovala do prostoru osobního nádraží (severní část), kde došlo k prodloužení nově založeného nástupiště v předcházející stavbě “Průjezd železničním uzlem Plzeň ve směru 3. TŽK“. Stávající nástupiště na severní části stanice bylo modernizováno zvýšením nástupištní hrany na 550 mm nad TK. Součástí stavby bylo i zřízení bezbariérových přístupů na nástupiště. Zároveň došlo k založení nového východního podchodu. Ten zajišťuje vazbu do městem Plzeň nově zřizovaného BUS terminálu a významně zkrátil přestupní vzdálenosti vlak x MHD. Z hlediska provozního je významným zásahem zabezpečení stávající vjezdo/odjezdové skupiny kolejí na stávajícím seřaďovacím nádraží Doubravka se zvýšením její kapacity a vjezdové rychlosti na 50 km/h. To umožnilo zrušení nestandardních kolejových konstrukcí na pražském zhlaví. K významným změnám došlo v prostoru trianglu, nejvýznamnější z nich je nová budova centrálního stavědla. V ní byla centralizována nejen technologie zabezpečovacího zařízení celého uzlu, ale i dopravní kancelář, pracoviště regionálního řízení dopravy, napájecí stanice, transformovny, záložní zdroje elektrické energie a prostory pro udržovací jednotky železniční dopravní cesty. Jedná se o dvoupodlažní budovu obdélníkového půdorysu se střídmou, především účelu podřízenou architekturou. Stavební postupy 1. stavby byly navrženy tak, že stavba byla realizovaná bez dlouhodobých výluk a vyloučení provozu. V prostoru kolejiště Lobez došlok redukci zbytných kolejí ve východním sektoru. Cílem bylo uvolnit prostor pro vedení silnice I/20.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: