Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Valašské Meziříčí

Datum zahájení: 28.4.2014   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.1.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 174 741 023 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 282 086 363 Kč


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba se nacházela na dvojkolejné celostátní trati č. 308 Horní Lideč st.hr. - Hranice na Moravě v železniční stanici Valašské Meziříčí. Trať je pravostranně pojížděná a je elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC. Traťová rychlost je 90 km/h, zábrzdná vzdálenost 1000 m. Trať je provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D2. Ve stanici je v km 24,500 situovaná trakční napájecí stanice (TNS), v níž se transformuje a usměrňuje napětí 3 x 22 kV AC na 1 x 3 kV DC, které slouží pro napájení trakčního vedení 3 kV DC v úsecích Valašské Meziříčí - Ústí u Vsetína a Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě. TNS byla uvedena do provozu v šedesátých letech minulého století. Tvoří ji technologické celky: rozvodna 22 kV, trakční transformátory 22/2,5 kV a usměrňovače s příslušnou technologií, rozvaděč 3 kV DC, transformátory 22/6 kV s rozvodnou 6 kV se související technologií.  TNS byla vybavena technicky i morálně zastaralou technologií z období vzniku, která nevyhovovala svojí nízkou spolehlivostí, nesplňovala předpisy o kvalitě odebírané energie a byla za hranicí svojí životnosti. Náhradní díly pro zastaralou technologii se již nevyrábějí, což ztěžovalo udržování zařízení v provozuschopném stavu.

Obsahem stavby byla modernizace technologie trakční napájecí stanice pro napájení tratě elektrizované stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC, současně bylo řešeno i napájení trakčního vedení a kabelu 6kV během výstavby z převozné měnírny a provizorní napájecí stanice. Technologické zařízení rozvodny 22 kV, trakční transformátory a trakční usměrňovače, technologie vlastní spotřeby a zajištěného napájení a transformátory s rozvodnou pro napájení kabelu 6 kV byly modernizovány včetně areálových rozvodů vn, nn, trakčního vedení, kanalizace, vodovodu, účelové koleje. V rámci stavby bylo rovněž vybudováno nové stání trakčních transformátorů, sklad a oplocení na hranici pozemku dráhy pro oddělení areálu TNS SŽDC od areálu rozvodny ČEZ. Objekt TNS byl stavebně upraven pro umístění nové technologie. Byly provedeny úpravy a doplnění souvisejících zařízení, sdělovacích zařízení, úprava dispečinku v Přerově, zpevněné plochy a komunikace a osvětlení areálu apod.

 Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Realizace projektu byla v souladu s cílem prioritní osy 1 zajištění technických a provozních výkonnostních parametrů potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům tratí v síti TEN-T. Cílem bylo uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který zajišťuje parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Realizace stavby umožnila zajistit provozuschopnost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: