Zvýšení trakčního výkonu TNS Střelná


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Střelná

Datum zahájení: 28.4.2014   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.1.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 239 444 323 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 375 448 423 Kč


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba se nacházela na dvoukolejné celostátní trati č. 308 Horní Lideč st.hr. - Hranice na Moravě. Trať je pravostranně pojížděná a je elektrizována stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC. Traťová rychlost je 90 km/h, zábrzdná vzdálenost 1000 m. Trať je provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D2. V mezistaničním úseku Lúky pod Makytou - Horní Lideč v km 23,900 poblíž státní hranice se Slovenskou republikou je situovaná trakční napájecí stanice Střelná (TNS), která slouží pro napájení trakčního vedení 3 kV DC úseků Střelná - Ústí u Vsetína a Střelná - Púchov. Rozvodna 110 kV je připojena na průběžné vedení 110 kV, zaústěna jsou dvě vedení 110 kV č. 566 z rozvodny TNS Ústí u Vsetína a č. 7778 z rozvodny Považská Bystrica. TNS byla postavena a zprovozněna v letech 1958 - 1960. TNS byla řízena ústředně z elektrodispečinku v Přerově a byla provozována trvale bez obsluhy. Tvořila ji rozvodna 110 kV a transformátory 110/22 kV, rozvodna 22 kV, trakční transformátory 22/2,5 kV, transformátory vlastní spotřeby 22/0,4 kV, transformátory pro napájení kabelu 6 kV 22/6 kV s příslušnými rozvodnami a rozvaděči, usměrňovací bloky 3 kV DC a technologie pro ovládací zařízení 110 V DC. TNS byla vybavena technologií z období vzniku, zařízení bylo technicky a morálně zastaralé, vykazovalo stav opotřebení odpovídající době provozu, některá zařízení byla téměř v havarijním stavu a měla značně neekonomický provoz.


Technologie rozvodny 110 kV byla modernizována, současně byl řešen i provoz během výstavby. Modernizace byla provedena ve dvou etapách. Stávající technologie rozvodny 110 kV a transformátory 110/22 kV byly demontovány. Během první etapy modernizace bylo napájení zajištěno převoznou mobilní trakční měnírnou a po celou dobu bylo napájení kabelu 6 kV zajištěno z provizorní trafostanice. Rozvodna 110 kV a stání pro transformátory byly stavebně upraveny. Byla namontována nová technologie rozvodny a nové transformátory 110/22 kV s výkonem 16 MVA. Technologie rozvodny 22 kV byla demontována a nahrazena novou. Transformátory 22/2,5 kV k napájení usměrňovacích bloků byly nahrazeny čtyřmi transformátory se dvěma sekundárními vinutími, pro napájení trakčních usměrňovačů, stání pro transformátory byla přebudována na krytá. Usměrňovací skupiny byly nahrazeny čtyřmi novými sestavami 12pulsních usměrňovačů ve skříňovém provedení, stávající rozvaděč 3 kV DC byl vyměněn za nový v rozsahu pro čtyři usměrňovací skupiny. Rozvodna 6 kV včetně transformátorů 22/6 kV byla modernizována. Zařízení vlastní spotřeby pro napájení jednotlivých celků TNS bylo obnoveno, vlastní spotřeba byla ze dvou stávajících a dvou nových transformátorů 22/0,4kV. Pro řízení sběru a přenosu procesních dat a pro zajištění ovládání TNS bylo zřízeno centrální dispečerské řízení s možností ústředního ovládání, včetně programového vybavení pro splnění požadavků na bezpečný a spolehlivý provoz na elektrizovaných tratích. Ústřední dálkové řízení je integrováno do systému dispečerského řízení na elektrodispečinku v Přerově. Na novou technologii je nasazen řídící systém, kompatibilní se stávajícím systémem. Současně je upraven a rozšířen dispečink v Přerově pro začlenění nových řídících a ovládacích systémů. Pro osvětlení areálu TNS jsou použity nové reflektory a svítidla. Pro uzemnění soustavy TNS byla vybudována nová uzemňovací soustava.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Účelem modernizace bylo zlepšení technického stavu TNS, prodloužení její uživatelnosti a možnost plného využití jejího výkonu pro napájení trakčního vedení SŽDC. Současně byla modernizována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice. Hlavními cíly stavby bylo: - zajištění provozuschopnosti napájení elektrizovaných tratí jako priorita provozu - zajištění dostatečné kapacity pro budoucí dopravní zátěž - zajištění spolehlivosti napájení elektrizované trati

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: