D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Opatovice nad Labem

Datum zahájení: 25.1.2010   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.2.2015

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 7.12.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 462 991 332 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 926 723 817 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 222 905 448 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem fázovaného projektu bylo pokračování výstavby dálnice D35 v úseku MÚK Opatovice - Časy - Ostrov. Projekt se skládal ze tří staveb: D35 MÚK Opatovice, dostavba estakády, D35 Opatovice - Časy a D35 Časy - Ostrov. Stavba D35 MÚK Opatovice, dostavba estakády navazovala na stavbu "D35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice" v prostoru mimoúrovňové křižovatky MÚK Opatovice. Stavba byla druhou ze souboru staveb na tahu dálnice D35 od křižovatky s dálnicí D11 ve směru na Olomouc, byla částečně umístěna v prostoru MÚK Opatovice a částečně v rovinatém terénu inundačního území řeky Labe. Dálnice D35 byla realizována v délce 1 040 m, z toho 940 m na estakádě a 100 m na násypu. V úseku na estakádě navazuje silniční řešení na předchozí stavbu v kategorii R24,5/120, za estakádou v místě odbočovacího a připojovacího pruhu přechází na kategorii R25,5/120. Stavba D35 Opatovice - Časy představuje novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Na začátku, v km 4,190, navazuje na dokončenou stavbu D35 Sedlice – Opatovice a na konci, v km 16,800, na připravovanou stavbu D35 Časy – Ostrov. Komunikace je  v kategorii D 25,5/120, délka předmětného úseku je 12 610 metrů. Nejvýznamnějším mostním objektem je 1 060 metrů dlouhá estakáda přes řeku Labe a její inundační území. Součástí stavby byla kromě hlavní trasy také výstavba křižovatek (MÚK Rokytno a MÚK Časy), výstavba mostních objektů, přeložky inženýrských sítí, přeložky a úpravy silnic II. třídy, III. tříd a výstavba protihlukových stěn. Stavba končí za MÚK Časy s přeložkou silnicí I/36. Stavba D35 Časy - Ostrov představuje novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Začátek stavby navazuje v km 16,800 na předchozí stavbu D35 Opatovice–Časy. Dálnice D35 Časy-Ostrov je v celém úseku navržena v kategorii D 25,5/120. Celková délka stavby je 14 500 metrů. Součástí stavby byla kromě hlavní trasy také výstavba křižovatek (MÚK Dašice, MÚK Ostrov), přeložky a úpravy silnic II. třídy, III. tříd, přístupových komunikací na pozemky, výstavba mostních objektů a protihlukových stěn. V km 20,820 byla vybudována MÚK Dašice, která zajišťuje napojení D35 na stávající silniční síť. Na konci stavby je napojení trasy D35 na stávající silniční síť řešeno MÚK Ostrov. Stavba byla za MÚK Ostrov provizorně připojena na silnici I/17 tak, aby tranzit neprojížděl obcí. Nejvýznamnějšími mostními objekty jsou přechody přes vodní toky Zadní Lodrantka, Lodrantka, Točívý potok a Loučná. Trasa dálnice D35 kříží nadjezdy také dvě železniční tratě, konkrétně Praha–Česká Třebová a Chrudim–Borohrádek.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo umožnit plynulé navázání na již vybudovaný úsek D35 Sedlice - Opatovice východním směrem a pokračování výstavby dalších úseků trasy D35 Opatovice - Časy - Ostrov. Dostavba estakády ve vazbě s přilehlými stavbami Sedlice - Opatovice a Opatovice - Časy - Ostrov umožní převedení tranzitní dopravy ze stávající silnice I/35 i v kombinaci se silnicí I/11 mimo intravilán Hradce Králové. Tímto dojde k významnému zvýšení plynulosti dopravy a bezpečnosti provozu. Současně dojde ke značnému snížení emisí a hluku v hustě obydlené zástavbě podél stávající silnice I/35.

Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: