Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Golčův Jeníkov

Datum zahájení: 15.4.2014   Datum ukončení: 31.8.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.11.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 139 855 391 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 226 260 603 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 126 649 228 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba byla provedena na dvojkolejné celostátní trati č. 324 Havlíčkův Brod - Kolín v železniční stanici Golčův Jeníkov. Trať je pravostranně pojížděná a je elektrizována střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Ve stanici je v km 267,300 situována trakční napájecí stanice (TNS), v níž se transformuje napětí 3 x 110 kV na 1 x 25 kV sloužící pro napájení trakčního vedení 25 kV, 50 Hz v úsecích Golčův Jeníkov - Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov - Kutná Hora. TNS byla uvedena do provozu v roce 1965. Obsahem stavby byla modernizace technologie rozvodny 110 kV, současně byl řešen i částečný provoz během výstavby z důvodu nevyhnutelnosti napájení příslušného úseku trakce. V rámci stavby byla rekonstruována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice, včetně areálových rozvodů vn, nn, trafostanice 35/0,4 kV a 22/0,4 kV, osvětlení, kanalizace a komunikací. Součástí rekonstrukce byla rovněž úprava stávající příjezdové komunikace a dále pokládka sdělovacího kabelu z areálu TNS do výpravní budovy v žst. Golčův Jeníkov. Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Cílem bylo uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který  zajišťuje parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Realizace stavby umožnila zajistit provozuschopnost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: