Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Harrachov

Datum zahájení: 1.11.2014   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 24.11.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 77 528 854 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 130 984 118 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 71 343 534 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Železniční trať Liberec - Harrachov je jednokolejná regionální trať vedoucí z Liberce do Tanvaldu přes Desnou a Kořenov až do Harrachova. Náplní projektu bylo odstranění nevyhovujícího úseku spočívající v rekonstrukci Harrachovského tunelu, přilehlých zdí u portálů a skalních výchozů, kde v zimních měsících docházelo k trvalému zalednění, které bránilo průjezdnímu průřezu na trati. Z tohoto důvodu zde byla v zimním období (prosinec - březen) v úseku cca 1,2 km snížena rychlost až na 10km/h. Tato časová ztráta představovala 6,5 minuty v jednom směru. Nejvíce zamokřené pasy tunelu (celkem 10 pasů) byly zcela odbourány a nahrazeny novým ostěním s deštníkovou izolací. Ve zbývajících pasech byla provedena rekonstrukce a dotěsnění svodnic. Dále součástí projektubyla rekonstrukce přilehlého mostu, tzv. „Jizerského viaduktu“. Vzhledem ke skutečnosti, že se předpokládalo zvýšení rychlosti v tomto úseku na 55 km/h a mostní konstrukce byla uložena v oblouku, byl most staticky přepočítán a provedeno zesílení těch ocelových prvků, které nevyhovovaly požadované přechodnosti. Zároveň byly osazeny nové mostnice, které zohlednily zvýšené převýšení z titulu zvýšené rychlosti. Nový svršek v km 36,688 – 37,170 je tvaru S49 na pražcích dřevěných dubových s pružným upevněním. Kolej je v tunelu zřízena jako bezstyková (s pražcovými kotvami na každém pražci), mimo tunel jako styková.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Vzdálenost mezi stanicemi Kořenov - Harrachov je cca 4,7 km a vlak ji ujede za 6,46 min. V zimních měsících se jízdní doba prodlužuje na cca 13 minut. Zvýšení traťové rychlosti na 55-60 km/h v předmětném úseku  znamená zkrácení jízdní doby mezi těmito místy na 5.9 minuty pro vlaky ř. 841 (RegioShuttle).Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 22.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: