Evaluace a příprava programových dokumentů 2014-2021


Příjemce:
Ministerstvo dopravy

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2007   Datum ukončení: 31.12.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.8.2007

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 4 398 833 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 175 098 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 3 958 950 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Nezbytným předpokladem úspěšného a efektivního využití podpory EU je především zajištění kvalitního hodnocení stávajícího operačního programu a zároveň zajištění kvalitní přípravy projektů pro budoucí programovací období.
Oblast technické pomoci Operačního programu Doprava Evaluace a příprava 2014-2021 se zaměřovala na financování aktivit podporujících hodnocení a monitorování implementace operačního programu a dále byly finanční prostředky v rámci této aktivity určeny na zpracování analýz, podkladových studií a samotnou přípravu operačního programu 2014-2021, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

Popis realizace jednotlivých aktivit projektu:

A) Evaluace 
Finanční prostředky byly určeny na realizaci hodnotících aktivit OP Doprava. Prostředky na hodnocení byly užity v souladu s čl. 48 nařízení Rady 1083/2006. Hodnocení OPD bylo koordinováno s Plánem hodnocení NSRR, který uváděl orientační hodnotící činnosti, jež MMR zamýšlelo uskutečnit. Pro OPD byl zpracován samostatný orientační Plán hodnocení, který byl komplementární s Plánem hodnocení NSRR.
Během programového období byla prováděna hodnocení v souvislosti s monitorováním operačního programu, zejména pokud toto monitorování odhalilo významný odklon od původně stanovených cílů nebo pokud byly podány návrhy na revizi operačního programu. Příslušné finanční prostředky byly vynaloženy na vypracování analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, na zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování slabých míst implementační struktury a kapacity. Dále šlo o zpracování analýz rizik poruchovosti systému a okolí z hlediska projektů, analýz makroekonomických vlivů.
Výsledky těchto hodnotících aktivit byly předkládány monitorovacímu výboru OPD a v relevantních případech též Komisi.
Současně byly financovány aktivity zaměřené na metodickou podporu, vzdělávání příslušných pracovníků v této oblasti a organizačně technické zabezpečení této oblasti.
 
B) Příprava 2014-2021
Finanční prostředky v rámci této aktivity byly určeny na zpracování analýz, podkladových studií a samotnou přípravu operačního programu 2014-2021, včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Současně byly financovány aktivity zaměřené na metodickou podporu a organizačně technické zabezpečení této oblasti. V této oblasti se po dobu trvání projektu (do konce roku 2008) nepředpokládalo žádné čerpání.Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: