Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Český Brod


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Český Brod

Datum zahájení: 28.2.2014   Datum ukončení: 31.10.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 7.10.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 67 866 836 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 115 976 058 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 47 383 217 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Žst. Český Brod leží na koridorové trati Praha - Česká Třebová (I. a III. TŽK). Je stanicí mezilehlou, neodbočuje zde žádná jiná trať. Ve stavu před realizací projektu disponovala osobní část žst. jedním vnějším a dvěma ostrovními nástupišti. Vnější 1. nástupiště bylo částečně zdemolované s nezpevněnou plochou. Ostrovní 2. a 3. nástupiště byla přístupná podchodem a schodišti, pro bezbariérový přístup sloužíly úrovňové přechody přes koleje bez jakéhokoli zabezpečení. Stavba zahrnovala prodloužení stávajícího podchodu pod kolejištěm do jeho severního předpolí, rekonstrukci nástupišť (vnější 1. nástupiště na délku 170 m, obě ostrovní 230 m) se zajištěním bezbariérového přístupu, úpravy staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Nejvýznamnější pozemní stavbou byla úprava zastřešení obou ostrovních nástupišť do průjezdného profilu Z-GC. Nový informační hlasový a vizuální systém  zobrazuje společně informace o odjezdech vlaků i autobusů. Součástí projektu byly i směrové a výškové úpravy hlavních kolejí č. 1, 0 a 2 v rozsahu od km cca 376,512 do km 377,185.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo zajistit bezbariérový přístup na obě ostrovní nástupiště jak od výpravní budovy, tak z přilehlé části města nazývané Škvárovna, která se nachází severně od žst. Vytvořily se tak podmínky pro rozšíření ploch parkovišť P+R. Zároveň došlo k optimalizaci délky všech tří nástupišť, modernizaci informačního systému, instalaci výtahů. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bylo tedy dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: