Rychlostní silnice R6 Lubenec - Bošov


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Vrbice, Lubenec

Datum zahájení: 18.11.2009   Datum ukončení: 30.4.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.12.2014

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 23.2.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 692 395 785 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 110 615 612 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 999 910 169 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla úprava a zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/6 mezi obcemi Lubenec a Bošov. Hlavní trasu stavby tvořil 4,120 km dlouhý úsek přeložky silnice I/6 v kategorii R 25,5/100 vedoucí od západního okraje obce Lubenec přes hranici kraje až k obci Bošov. Začátek úseku hlavní trasy byl situován cca 1 km východně od obce Libkovice, kde došlo k napojení stavby Lubenec - obchvat, trasa dále pokračuje ve stopě stávající silnice I/6, jižně míjí obci Libkovice a stoupá údolím směrem k obci Bošov, kterou míjí rovněž jižně. V oblasti obce Bošov trasu mimoúrovňově kříží přeložka silnice II/194. Zde byla vybudována  MÚK Bošov. Cca 250 m západně od obce Bošov hlavní trasa končí a napojuje se provizorním sjezdem na stávající silnici I/6. Součástí stavby byly tři mosty a přeložky inženýrských sítí.

Výstavbou nového úseku rychlostní silnice R6 došlo ke zkapacitnění stávající dvoupruhové silnice I/6. Předmětný úsek komunikace R6 posunul tranzitní dopravu od okraje zastavěného území a současně došlo k přeložce silnice II/194 dále od obytné zástavby. Zároveň bylo omezeno riziko střetu automobilového provozu s chodci, zejména v kolizním místě na stávající silnici I/6 přiléhajícím k obci Bošov, kde se původně nacházely autobusové zastávky. Realizací stavby došlo k pozitivním vlivům v dotčené oblasti, ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy a ke snížení hlukové a imisní zátěže v obytné zástavbě.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 2.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: