Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně povrchu v km 24,263 (P7258) trati Valasšké Meziříčí - Kojetín


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Holešov

Datum zahájení: 1.4.2015   Datum ukončení: 30.6.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 31.10.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 13 028 924 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 20 448 149 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 11 373 215 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce přejezdu v místě křížení železniční tratě Valašské Meziříčí - Kojetín s místní komunikací III. třídy č. 43822 ve městě Holešově. V rámci stavby došlo k rekonstrukci stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor novým světleným zabezpečovacím zařízením se závorami a výstražníky s pozitivní signalizací včetně pokládky nových kabelů. Technologické zařízení přejezdu bylo umístěno v reléovém domku.
V rámci stavby byla dále provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku a úprava povrchu přejezdu a přilehlých prostor. Současně byla zrušena vlečková kolej vedoucí přes přejezd.

Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zejména zvýšení bezpečnosti na přejezdu a zvýšení spolehlivosti zařízení dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: