Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Jiřetín pod Bukovou, Jablonec nad Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Smržovka, Velké Hamry, Liberec-Vratislavice nad Nisou, Liberec

Datum zahájení: 15.3.2014   Datum ukončení: 31.5.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 29.8.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 567 454 849 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 898 093 690 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 558 024 834 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti na železničních zastávkách a stanicích při nástupu a výstupu cestujících, zvýšení bezpečnosti na železničních přechodech a přejezdech, zajištění bezpečnosti provozu na železniční trati a zatraktivnění železniční dopravy v tomto hustě obydleném regionu. Tyto cíle byly dosaženy zkrácením provozních intervalů nasazením moderního zabezpečovacího staničního zařízení. Nová nástupiště na zastávkách a ve stanicích zkrátily dobu nástupu a výstupu cestujících, rovněž zvýší bezpečnost a plynulost provozu při zastavení vlaku. Nové traťové zabezpečovací zařízení v kombinaci s novými přejezdovými zařízeními odstranilo lokální omezení traťové rychlosti a zvýšilo bezpečnost železničního provozu jak v traťových úsecích, tak i bezpečnost silničního provozu na železničních přejezdech. Informační systémy, které byly vybudovány v železničních stanicích, zvýšily informovanost a tím i atraktivitu železniční dopravy v tomto regionu. Realizací projektu bylo umožněno zkrácení jízdních dob v traťovém úseku Jablonec nad Nisou - Smržovka a zavedení 30 minutového intervalu ve špičce. Celkově došlo ke zvýšení komfortu cestujících.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Trať Liberec - Tanvald je jednokolejná trať, na které je provozována především osobní doprava. Bezpečnost a kvalita nástupu a výstupu cestujících na trati byla zajištěna existencí úrovňových nástupišť (ve stanicích a na většině zastávek). Traťové i staniční zabezpečovací zařízení vzhledem ke stáří a celkové opotřebovanosti již nevyhovovalo současným nárokům na provoz a bezpečnost železničního provozu. Trať se nachází v členitém a horském terénu s malými poloměry oblouků a se složitými výškovými poměry. Na trati se nachází velký počet železničních přejezdů a přechodů pro pěší.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: