DOZ Břeclav - Brno


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:
Břeclav, Brno - venkov, Přerov

Datum zahájení: 2.4.2014   Datum ukončení: 31.5.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 15.8.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 221 745 539 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 340 652 677 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 211 725 672 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt zavedl dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení a ovládání dalších technologických zařízení na 1. tranzitním železničním koridoru v traťovém úseku Lanžhot - Břeclav (mimo) - Brno (mimo). Dispečerské centrum pro tento řízený traťový úsek bylo umístěno v budově CDP Přerov. V jednotlivých železničních stanicích a zastávkách byla pro možnost dálkového ovládání upravena vnitřní technologická zařízení. Provedeno bylo také lokální doplnění kabeláže (metalické a optické kabely) v souvislosti s výstavbou kamerového systému a informačního zařízení, doplněním přenosového zařízení nebo úpravou elektrického ohřevu výhybek. Nová kabeláž byla v převážné míře vedena v trasách stávajících kabelů. V odbočných traťových úsecích Šakvice - Hustopeče u Brna a Zaječí - Velké Pavlovice byla v rámci projektu provedena výměna stávajícího zemního kabelového vedení za nové.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cíle projektu byly v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. K tomuto cíli přispělo i zavedení dálkově řízeného provozu. Konkrétním dílčím cílem projektu bylo předně zvýšení bezpečnosti provozu na železnici omezením vlivu lidského činitele a centralizací ovládání zabezpečovacího zařízení, dosažení kvalitativních parametrů řízení provozu běžných pro moderní železniční koridory v rámci EU a sladění se standardy EU. V neposlední řadě také snížení nákladů na řízení provozu a tím i úspora veřejných prostředků na tento účel vynakládaných.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: