Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha 4

Datum zahájení: 1.4.2014   Datum ukončení: 30.5.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.8.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 31 167 497 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 50 698 239 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 15 613 155 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Základní náplní stavby bylo vybudování nové železniční zastávky Praha-Kačerov s nástupištěm délky 150 m s přímým napojením přístupu na podchod pod ulicí Michelská patřící k objektu metra Kačerov s umožněním přestupu na metro trasy C a napojením přístupu do úrovně ulice Michelská s umožněním přímého přestupu na autobusové linky. Nová zastávka je vybavená betonovým přístřeškem pro cestující, s dostatečnou kapacitou dle provozu trati, dále pak informačním a orientačním systémem pro cestující spočívající v osazení rozhlasového zařízení, informačních a orientačních tabulí pro cestující a přípravou pro osazení dvou označovačů jízdenek.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Stavba příznivě ovlivňuje napojení na stávající infrastrukturu oblasti. Hlavním cílem stavby bylo vytvoření přestupného bodu mezi železnicí a MHD hlavního města Prahy, prioritně trasou metra C. Stavba zaručuje bezpečnost a kvalitu pohybu obyvatel v místě nové železniční zastávky a zároveň umožňuje bezbariérový výstup z podchodu do úrovně ulice Michelská v oblasti železniční trati a respektuje požadavky na pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: