Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
Kněževes, Ostrov nad Oslavou, Rousměrov, Sklené nad Oslavou

Datum zahájení: 1.8.2014   Datum ukončení: 30.9.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 28.7.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 713 896 572 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 196 004 953 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 666 676 340 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:

Stavba se nacházela na dvojkolejné celostátní trati č. 250 Brno Židenice – Havlíčkův Brod v úseku Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou. Traťová rychlost byla 110 km/h, v úseku stavby byla omezena na 100 km/h. Železniční svršek tvaru S49 pocházel z let 1975 až 2005, pražce byly betonové a z části dřevěné. Nástupiště na zastávce Laštovičky bylo konstrukčně zastaralé a nevyhovovalo současným normám. Výška nástupní hrany nad TK je 200 mm a méně. Šest mostů a pět propustků v úseku stavby bylo postaveno ve 40. letech 20. století a od uvedení tratě do provozu v roce 1953 nebyly zásadním způsobem upravovány nebo rekonstruovány. Trakční vedení bylo na uvedené trati v provozu od roku 1967, bylo morálně a technicky zastaralé, nesplňovalo  provozní a bezpečnostní požadavky kladené na trakční vedení optimalizované trati. Značná část venkovní výstroje autobloku (stykové transformátory, kabelizace) a oddělovací transformátory byla se svými parametry na hraničních hodnotách, zařízení bylo provozováno od roku 1979 a bylo na hranici životnosti.

Cílem byla rekonstrukce železničního svršku tvarem 60 E2 (UIC 60) na betonových pražcích B91/S1 z bezpodkladnicovým pružným upevněním. Směrové prvky trasy byly optimalizovány pro rychlost do 120 km/h. Byla provedena rekonstrukce pláně železničního spodku zřízením sanačních vrstev s ochranou proti promrzání a vybudováním nového odvodnění pražcového podloží v zářezech. Byly rekonstruovány  mostovky mostů a propustků pro třídu zatížení D4 s rozšířením volného mostního průjezdu na 3,0 m, byly sanovány mostní podpěry. Byla vybudována nová vnější mimoúrovňová nástupiště včetně osvětlení, v délce 140 m, s nástupní hranou 550 mm nad spojnicí TK, s bezbariérovým přístupem. Trakční vedení bylo rekonstruováno pro rychlost 120 km/h. Traťové zabezpečovací zařízení bylo nahrazeno novým TZZ elektronického typu s novými kolejovými obvody 75 Hz.Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: