GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Vysočina

Přesné místo realizace:
okresy: Kolín, Kutná Hora, Havlíčkův Brod, Brno-město, Brno-venkov, Žďár nad Sázavou,

Datum zahájení: 18.3.2014   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.8.2014

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 523 270 106 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 812 695 931 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 471 170 006 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt řešil výstavbu digitálního radiového systému GSM-R na objízdné trase 1. tranzitního železničního koridoru v traťovém úseku Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno. Součástí projektu bylo i vypracování projektového řešení stavby. Pokrytí území signálem GSM-R má liniovou strukturu, která je obecně směrována podél železničních tratí. Šíření signálu GSM-R je zajištěno základnovou stanicí označovanou jako BTS (Base Transciever Station). Základnová stanice se  skládá z anténního stožáru, umístěného volně v terénu na základové patce, anténního systému, umístěného na stožáru a z technologického elektronického zařízení, které je alternativně umístěno v samostatném technologickém objektu, v samostatné technologické budově, ve venkovní přístrojové skříni nebo v nově adaptovaných místnostech ve stávajících budovách. V rámci stavby byly pro umístění antén vybudovány betonové stožáry kruhového průřezu výšky, 25, 30 a 35m. V dalších čtyřech mezistaničních špatně přístupných místech pro stavební techniku jsou lehké montované příhradové stožáry do 15m. Součástí základnových stanic BTS je dále připojení na stávající železniční sdělovací kabelovou a přenosovou síť a připojení na zdroj elektrické energie.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Výstavba sítě GSM-R vytváří základní radiokomunikační infrastrukturu pro železniční provoz v národním a mezinárodním železničním provozu. Rozšířením základnových stanice v rámci předmětné stavby došlo k úplnému pokrytí hlavní tratě Kolín - Havlíčkův Brod - Brno, která slouží jako záložní železniční spojení mezi I. a II. koridorem. Stavba  zajišťuje mobilní telekomunikační a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu. Realizací stavby došlok úplnému pokrytí tratě signálem GSM-R, odpovídající standardu EIRENE (standard Evropské integrované traťové rádiové sítě) v kvalitě potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS L2.

Poslední aktualizace údajů: 25.9.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: